Levně za 1 Kč/tuna poskytujeme ZÁSYPOVÝ MATERIÁL a ZDARMA přijímáme suchou SLÁMU a SENO (balíky i volně ložené).

Převzetí bioodpadu

Podmínky převzetí:

BIOODPAD tvoří biologicky rozložitelná hmota ze zahradnictví, zemědělství, lesnictví apod.

Proč separovat bioodpad?

Co patří do bioodpadu? – biologicky rozložitelné odpady:

Co nepatří do bioodpadu? biologicky NErozložitelné odpady.

Zpracování bioodpadu - proces KOMPOSTOVÁNÍ

je přirozený biochemický proces probíhající v přírodě, kdy z původních organických látek vlivem živých organismů – mikrobů vzniká stabilní hnojivo – kompost, bohatý na humusové látky a rostlinné živiny. 

Na kompostárně v Buchlovicích kompostování probíhá jako řízený proces biologicky rozložitelných surovin na stabilizovaný produkt - kompost. Proces přeměny probíhá činností mikroorganismů za definovaných teplot a kontrolovaných podmínek. Kompostování zahrnuje příjem vstupních surovin, uložení a předúpravu surovin (drcení, míchání – homogenizaci), tvorbu zakládky, řízení zakládky (provzdušňování a zvlhčování), hygienizaci (monitoring teplot a vlhkosti), dozrávání, finální úpravu a skladování kompostu.

Kompostování vždy mělo velký význam pro obnovu úrodnosti půdy vyrobeným kompostem. 

V podmínkách kompostárny Buchlovice za přístupu kyslíku nastává aerobní rozklad organické hmoty, především rostlinného materiálu. Živé organismy, které organickou hmotu rozkládají, uvolňují z organické hmoty vodu. Dýcháním organismů a v důsledku probíhajících chemických reakcí a dalších degradačních procesů se kompostovaný materiál zahřívá. 

Anaerobní rozklad, ke kterému na  kompostárně Buchlovice nedochází, probíhá bez přístupu kyslíku především anaerobními bakteriemi. Při tom vzniká metan, který se může využívat v reaktorech bioplynových stanic. Metan je základní složkou bioplynu a jeho spalováním v kogeneračních jednotkách je vyráběna elektrická energie a teplo. Digestát – organická hmota, která vychází z bioplynové stanice, by měla být dále kompostována a pak může být použita jako organické hnojivo pro zapracování do půdy.