Převzetí stavebního odpadu

Tato služba je především pro občany a po dohodě také pro firmy.

STAVEBNÍ ODPAD vzniká při demolicích a zemních pracích, při výstavbách a opravách. Můžeme jej rozdělit na směsný stavební odpad (cihelné sutě), betonové kry, živičné kry (asfalt), dřevo z demolic a výkopové zeminy, písky, jíly, břidlice, opuky apod. Toto vše se dá recyklovat a následně využívat.
Dříve byl stavební odpad většinou odvážen na skládky, kde byl nevhodný pro svůj velký objem. Až v 80. letech 20. století začal narůstat tlak na zpracování stavebního odpadu. Rozvoj recyklace pak nastal v 90. letech. Pro zpracování stavebního odpadu se používají demoliční nůžky a kladivo, mobilní stroje – drtiče a třídiče. Ty mají vysokou výkonnost – až několik stovek tun za hodinu.

CO S RECYKLÁTY?
Využitelnost recyklátů je velká:
– betonový recyklát jako náhražka tříděných štěrkopísků
– podsypy parkovišť, silnic, cest
– podsypy betonových konstrukcí podlah objektů a hal jako náhražka štěrkodrtí
– násypy zemních těles komunikací, drážních těles, protipovodňových hrází jako náhražka
vytěžené zeminy
– dřevo se rozdrtí na štěpku, která se využívá energeticky jako palivo v elekrárnách
nebo materiálově (např. výroba OSB desek)
– cihelný recyklát na zásypy, zpevnění cest, podsypy pod zpevněné plochy apod.

PROČ RECYKLOVAT STAVEBNÍ ODPAD?
– ze stavebního odpadu vzniknou nové suroviny
– můžeme snížit těžbu v pískovnách, likvidaci kopců dalšími kamenolomy
– zpomalíme čerpání přírodních zdrojů, snížíme zatížení životního prostředí