Převzetí bioodpadu

Bioodpad je zkrácený název pro biologicky rozložitelný odpad. Bioodpadem respektive biologicky rozložitelným odpadem se dle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech se rozumí takový odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu.

Patří sem bioodpad z domácností, ze zahrad a všechny kompostovatelné odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství, z výroby a zpracování potravin. Dále to jsou odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky, odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu, papírové, lepenkové a dřevěné obaly, stavební a demoliční odpady a odpady z čištění odpadních vod.

Odpady biologického původu tvoří v komunálním odpadu kvantitativně významnou část. Obsahují rostlinné živiny a organické látky které je možno stabilizovat a výhodně uvádět do přírodního koloběhu jako organické hnojivo kompost.

Převzetí bioodpadu ke zpracování kompostováním.

Všechny biologicky rozložitelné odpady – tráva, listí, větvičky, větve, ovoce, zelenina, káva, čaj, znečištěný nepotištěný papír, zvířecí trus, znehodnocené zavařeniny  musí být BEZ OBALU.

Všechny bioodpady zákazník při předání musí vysypat z přepravních obalů, pytlů, plastových obalů.

Zpracování bioodpadu probíhá na Kompostárně v Buchlovicích. Výsledkem tohoto procesu je kompost.